Algemene Voorwaarden

1) Definities

1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

2. Ondernemer: Citizen Taxi, handelend onder de naam ‘citizentaxi.nl’ (of ‘citizentaxi’),  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59118954.

3. Klant: Bezoeker, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een of meerdere Boekingen plaatst via het platform van Ondernemer (citizentaxi.nl).

4. Passagier: De natuurlijke persoon of personen die worden vervoerd.

5. Partijen: Ondernemer en Klant tezamen.

6. Boeking: Het plaatsen van een of meerdere ritopdrachten via het platform van Ondernemer (citizentaxi.nl), welke rit wordt uitgevoerd door Vervoerder.

7. Rit: Door Klant via het platform van Ondernemer geboekt vervoer per taxi.

8. Aanbod: De offerte dan wel bevestiging opgemaakt door Ondernemer, naar aanleiding van een Boeking door Klant.

9. Vervoerder: Een rechtspersoon of natuurlijk persoon die op basis van een overeenkomst van opdracht met Ondernemer een door Klant geboekte Rit uitvoert.

10. Chauffeur: De persoon die door Vervoerder wordt ingezet om de Rit uit te voeren.

11. Klanttarief: Het tarief voor een geboekte Rit dat Klant afrekent bij Ondernemer.

2) Diensten

1. Ondernemer biedt een technisch (taxi)platform aan dat Klant in staat stelt om één of meerdere Ritten en/of logistieke diensten van een Vervoerder te boeken en af te nemen en Vervoerders in staat stelt om door Klant geboekte Ritten als opdrachtnemer uit te voeren.

2. Klant erkent dat Ondernemer zelf geen vervoer of logistieke diensten ten uitvoer brengt en zich evenmin zodanig opstelt. Ook erkent Klant dat het vervoer en/of de logistieke diensten worden verschaft door Vervoerder, die niet in loondienst is bij Ondernemer maar slechts in opdracht van Ondernemer de Rit uitvoert.

3) Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Ondernemer en Klant, waaronder op alle Boekingen.

2. Klant aanvaardt de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden voordat Klant een Boeking plaatst via het platform van Ondernemer (citizentaxi.nl).

3. De Algemene Voorwaarden gelden onverkort. Van de Algemene Voorwaarden kan slechts in een individueel geval schriftelijk door partijen worden afgeweken. De Algemene Voorwaarden gelden dus steeds, behalve wanneer daar schriftelijk van is afgeweken en dan geldt die afwijking alleen in een bepaald specifiek geval. Voor het verleden en de toekomst gelden de Algemene Voorwaarden tussen partijen dus wel steeds op alle onderdelen.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

5. Indien een of meerdere bepalingen van Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden of om andere reden op een bepaling geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven dan onverminderd en volledig van toepassing.

6. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden in de geest van de Algemene Voorwaarden. In geval van enige tegenstrijdigheid tussen deze Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden en eventuele vertalingen hiervan of de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer van brancheorganisatie KNV Taxi (zie artikel 9.8), dan prevaleert deze Nederlandse versie van de Algemene Voorwaarden.

7. Mocht er tussen Klant en Ondernemer een situatie ontstaan die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van de Algemene Voorwaarden.

8. Ondernemer kan de Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde versie zal op het platform van Ondernemer (citizentaxi.nl) worden gepubliceerd en wordt van toepassing verklaard op een door Klant geplaatste nieuwe Boeking. Het wordt Klant geadviseerd om steeds de Algemene Voorwaarden door te lezen alvorens een (nieuwe) Boeking te plaatsen.

4) Totstandkoming overeenkomst

1. Elk Aanbod en iedere aanbieding door Ondernemer aan Klant is vrijblijvend. Ondernemer is gerechtigd het Aanbod te wijzigen en aan te passen. Alle specificaties en gegevens in het Aanbod zijn een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Ondernemer kan in elk geval niet aan zijn Aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat een Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. Tussen Ondernemer en Klant komt een overeenkomst tot stand wanneer Klant een Boeking bij Ondernemer plaatst of aanvraagt, Klant van die Boeking een Aanbod c.q. bevestiging van Ondernemer ontvangt en Klant het Klanttarief voor de Rit heeft betaald (of op rekening kan boeken). Via het platform van Ondernemer kan Klant alleen een Boeking plaatsen bij Ondernemer, door daaraan voorafgaand akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Bij het voltooien van een Boeking op het platform van Ondernemer, staat een link naar de Algemene Voorwaarden opgenomen en via die link wordt de mogelijkheid geboden om de Algemene Voorwaarden op te slaan. Bij de opdrachtbevestiging worden de Algemene Voorwaarden meegezonden en daarmee (nogmaals) ter hand gesteld aan Klant. Verder staan de Algemene Voorwaarden op de website van Ondernemer opgenomen.

3. De opdrachtbevestiging vormt samen met de Algemene Voorwaarden de complete overeenkomst tussen Partijen (hierna: “Overeenkomst”). Eventuele Algemene Voorwaarden van Klant worden afgewezen en zijn nimmer van toepassing op de overeenkomst tussen Ondernemer en Klant, hiermee is Klant akkoord. Onverminderd artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden c.q. ter aanvulling van artikel 3., kan de overeenkomst slechts schriftelijk worden gewijzigd door middel van een schriftelijk document dat rechtsgeldig door bevoegde vertegenwoordigers van beide Partijen is ondertekend.

4. Mocht er in de Overeenkomst ooit een tegenstrijdigheid bestaan tussen de bevestiging van de Boeking en de Algemene Voorwaarden, dan prevaleert de bevestiging van de Boeking.

5) Eisen aan de Klant

1. De minimale leeftijd om een Rit te boeken via het platform (citizentaxi.nl) van Ondernemer is achttien jaar. Klant verklaart dat hij/zij ten tijde van het Boeken van de Rit meerderjarig is. Ondernemer en Vervoerder hebben het recht de leeftijd van Klant te verifiëren. Mocht dit niet overeenstemmen met de werkelijke leeftijd, dan heeft Ondernemer het recht om de Overeenkomst per onmiddellijke ingang te beëindigen en de Rit niet uit te voeren. Klant heeft in dit geval geen recht op restitutie.

2. De passagier van een Rit mag wel jonger dan achttien jaar zijn, mits dit van tevoren door Klant duidelijk is afgestemd met Ondernemer.

3. Om een Boeking te kunnen plaatsen dient Klant een account aan te maken en persoonlijke gegevens te verstrekken. Onder andere dient Klant bij het plaatsen van een Boeking via het platform van Ondernemer (citizentaxi.nl) een geldig e-mailadres en telefoonnummer in te vullen, waarop hij of zij te bereiken is. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, alsmede voor de juistheid van het plaatsen van een Boeking. Klant dient de gegevens op zijn/haar account en voor een Boeking volledig, juist en actueel te houden.

4. Ondernemer is gerechtigd om een Klant tijdelijk te beperken in het gebruik van het platform (citizentaxi.nl) van Ondernemer als er een (vermoedelijke) schending is van de verplichtingen die de Klant heeft. Ondernemer is tevens in geval van een (vermoedelijke) schending gerechtigd de Klant te blokkeren van het platform. Indien Ondernemer hiertoe besluit, zal Ondernemer Klant hierover spoedig informeren per bijvoorbeeld e-mail.

5. Het is de Klant niet toegestaan derden zijn of haar account te laten gebruiken, tenzij Ondernemer hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

6. Klant kan bij Ondernemer vragen stellen en dient uiterlijk zeven dagen na uitvoering van de Rit eventuele klachten in over bijvoorbeeld de afhandeling van de Boeking en/of de service van Vervoerder. Ondernemer zal deze klacht binnen veertien dagen in behandeling nemen en zonodig contact opnemen met de desbetreffende Vervoerder.

6) Verplichtingen Ondernemer

1. Ondernemer spant zich in voor het goed functioneren van het platform (citizentaxi.nl), maar geeft geen garantie dat deze te allen tijde volledig en ononderbroken (goed) zal functioneren. Ondernemer spant zich in om eventuele (internet)storingen of andere problemen met de functionaliteit en bereikbaarheid zo spoedig mogelijk op te lossen.

7) Het boeken van een Rit

1. Klant kan – op basis van beschikbaarheid – in heel Nederland op elk gewenst moment en voor elke datum plus tijdstip een Rit boeken van elke Nederlandse locatie naar elke Nederlandse locatie, behoudens de Waddeneilanden.

2. Klant kan vanuit heel Nederland – behoudens de Waddeneilanden – een Rit boeken van en naar luchthavens in België en Duitsland.

3. Het actuele Klanttarief wordt tijdens het boeken van een Rit getoond aan Klant. Alvorens Klant de Boeking voltooit, wordt een overzicht inclusief kosten van de Rit getoond.

4. Voor Ritten die geboekt worden binnen vierentwintig uur, kan een spoedboekingstoeslag gelden. Hierover wordt Klant tijdens het boeken van een Rit geïnformeerd.

5. Voor Ritten op drukke momenten en/of vanuit bepaalde regio’s kan een drukkemomententoeslag of specialeregiotoeslag gelden of kan de mogelijkheid tot boeken uitgeschakeld zijn. Hierover wordt Klant tijdens het boeken van een Rit geïnformeerd.

6. Bij Ritten vanaf de luchthaven dient Klant de vluchtgegevens door te geven bij het plaatsen van de Boeking, zodat Vervoerder hier rekening mee kan houden. Mochten deze vluchtgegevens pas later bekend worden, dan dient Klant deze later toe te voegen in de overzichtspagina van zijn of haar Rit. Een link naar de overzichtspagina staat in de bevestiging van de Rit opgenomen. Mocht Klant de vluchtgegevens niet, niet juist of onvolledig doorgegeven hebben, dan is dat voor rekening en risico van Klant en is het door Klant opgegeven ophaaltijdstip leidend voor de Vervoerder.

7. Na de Boeking ontvangt Klant een bevestiging met daarin de gegevens van de Vervoerder die de Rit gaat uitvoeren. Als er (nog) geen Vervoerder beschikbaar is, wordt dat in beginsel per e-mail kenbaar gemaakt aan Klant. In beginsel wordt uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de Rit, de Vervoerder alsnog kenbaar gemaakt.

8. Indien de door Klant doorgegeven gegevens niet juist zijn, dan kan Klant deze aanpassen op zijn of haar overzichtspagina. Mocht dit niet lukken, dient Klant contact op te nemen met Ondernemer via info@citizentaxi.nl.

9. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van alle gegevens van zijn Boeking. Ondernemer is niet aansprakelijk voor onjuist door Klant doorgegeven (vlucht-, persoons-, contact-) gegevens.

10. Het is mogelijk om bagage, bijzondere bagage en/of huisdieren mee te nemen tijdens de Rit. Klant dient dit tijdens het boeken van de Rit aan te geven. In het geval van een huisdier, dient Klant aan te geven wat voor dier(en) het betreft.

11. Klant kan luxe- of elektrisch vervoer boeken. Hierbij vindt het vervoer plaats in een luxueuze respectievelijk elektrische taxi. Voor een lijst met soorten auto’s die hiervoor kunnen worden ingezet, kan Klant contact opnemen met Ondernemer. Het luxe- of elektrische vervoersmiddel dat bij de Boeking aan Klant wordt getoond en/of omschreven, kan afwijken van het vervoersmiddel waarmee het vervoer wordt uitgevoerd. Het getoonde en/of omschreven vervoersmiddel geeft slechts een globale indicatie van het vervoersmiddel.

12. Het is mogelijk om kinderen mee te nemen tijdens de Rit. Een kinderzitje is hierbij niet verplicht, aangezien taxi’s hier ontheffing voor hebben. Mocht een kinderzitje toch vereist zijn, dient Klant hier zelf zorg voor te dragen en dit aan geven in zijn of haar Boeking. Indien Klant niet voor een goedgekeurd kinderzitje zorgt en wel een goedgekeurd kinderzitje vereist is, dan is dit voor rekening en risico van Klant en mag de Rit worden opgeschort tot er wel een goedgekeurd kinderzitje is, dan wel worden opgezegd of ontbonden. Klant heeft hierbij geen recht op restitutie.

8) Het annuleren of wijzigen van een Rit

1. Klant heeft tot drie uur vóór het afgesproken ophaaltijdstip het recht om de Rit te annuleren. Eventueel betaalde bedragen worden na een annulering conform artikel 8.2 van de Algemene voorwaarden en drie uur voor het afgesproken ophaaltijdstip, volledig (minus de eventuele transactiekosten) gerestitueerd. Restitutie vindt in beginsel plaats binnen dertig dagen na het ingaan van het recht op restitutie. Indien niet binnen dertig dagen tot restitutie over wordt gegaan, is Ondernemer niet in verzuim en is een ingebrekestelling van klant nodig. In overmachtsituaties (force majeure) geldt een uitzondering en is Ondernemer gerechtigd op bij een annulering tot drie uur voor het afgesproken ophaaltijdstip – in plaats van restitutie – het betaalde bedrag (minus eventuele transactiekosten) om te zetten in taxi-tegoed. Dit tegoed kan Klant bij een eerstvolgende Boeking verzilveren.

2. Een annulering moet telefonisch worden doorgegeven aan de Vervoerder, alsmede via het platform (citizentaxi.nl) van Ondernemer. Een link hiernaartoe staat in de bevestiging van de Boeking. Voor beide geldt dat dit minimaal drie uur voor het afgesproken ophaaltijdstip dient te gebeuren.

3. Klant heeft tot zesendertig uur vóór het afgesproken ophaaltijdstip het recht om het tijdstip van de Rit online te wijzigen. In het geval Klant korter dan zesendertig uur van tevoren het ophaaltijdstip wil wijzigen, dient Klant contact op te nemen met Vervoerder om af te stemmen of het nieuwe tijdstip mogelijk is. Als dit niet mogelijk is, dan kan Klant de Rit annuleren (dit kan – conform artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden tot drie uur van tevoren vrijwel kosteloos) en opnieuw boeken met het nieuwe tijdstip. Het is mogelijk dat dan een ander tarief geldt.

4. Als de ophaallocatie en/of de eindlocatie van de Rit gewijzigd wordt, dan worden er extra kosten in rekening gebracht als de ophaallocatie en/of eindlocatie zich verder bevindt dan het eerder opgegeven adres. Deze extra kosten worden door Vervoerder gefactureerd. Hetzelfde geldt voor tussenstops die niet bij de Boeking zijn aangegeven. Vervoerder is niet verplicht om de wijzigingen te accepteren.

5. Als de Rit korter dan drie uur van tevoren geannuleerd wordt, heeft Klant geen recht op restitutie.

6. Ondernemer heeft het recht om de Rit zonder opgaaf van redenen te annuleren. Indien de reden van de annulering niet is te wijten aan Klant, krijgt Klant de betaalde bedragen voor de Rit volledig (minus de eventuele transactiekosten) gerestitueerd of – in geval van een overmachtsituaties (force majeure) – krijgt Klant een taxi-tegoed ter hoogte van het betaalde bedrag (minus eventuele transactiekosten).

7. Met betrekking tot een No Show van Klant, wordt verwezen naar artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.

8. In het geval de Rit wordt geannuleerd, is Klant zelf verantwoordelijk voor het regelen (en betalen) van vervangend vervoer.

9) De uitvoering van een Rit

1. Chauffeur spant zich in om Klant op te halen op het afgesproken tijdstip, bij de voordeur van het door Klant opgegeven adres. Als deze plek niet bereikbaar is per voertuig, zal Chauffeur zich inspannen om het voertuig daar zo dichtbij mogelijk te parkeren en Klant hierover te informeren. Passagier dient op het afgesproken tijdstip klaar te staan bij het opgegeven adres.

2. Bij Ritten vanaf de luchthaven, geldt dat Klant na landing van de vlucht Chauffeur telefonisch dient te contacteren om af te stemmen waar men elkander treft.

3. Klant dient in staat te zijn om zich tegenover Chauffeur te identificeren middels het ontvangen bevestiging van de Boeking of door het tonen van een identiteitsbewijs, alsook aan te kunnen tonen aanspraak te hebben op de Rit door middel van een bewijs van de Boeking.

4. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, alsmede voor de juistheid van het plaatsen en controleren van zijn Boeking.

5. Mochten er bij de uitvoering van de Rit meer passagiers en/of bagage zijn dan bij de Boeking is ingevuld door Klant, dan is Chauffeur niet verplicht de extra passagiers en/of bagage mee te nemen. Als Chauffeur de extra passagier(s) en/of bagage wel meeneemt, dan kan Chauffeur hier een extra tarief voor in rekening brengen.

6. Als tien minuten na de afgesproken tijd geen taxi is gearriveerd bij Klant, dient Klant altijd eerst contact op te nemen met Vervoerder via het telefoonnummer dat staat opgenomen in de bevestiging van de Boeking. Mocht telefonisch contact niet lukken of Vervoerder geeft aan dat de taxi er niet tijdig zal zijn, dan dient Klant contact op te nemen met Ondernemer. Voor ritten van en naar de luchthaven is een noodnummer beschikbaar. Dit nummer staat in de bevestiging van de Boeking vermeld.

7. De (bedrijfs)naam van de Vervoerder met telefoonnummer wordt uiterlijk tien minuten voor aanvang van de geboekte Rit, kenbaar gemaakt aan Klant. Het is mogelijk dat de Vervoerder en/of Chauffeur van een Rit gewijzigd wordt. Klant krijgt hier dan van bericht.

8. Tijdens de uitvoering van de Rit worden, indien van toepassing, de afspraken gevolgd die zijn opgenomen in de meest recente algemene voorwaarden voor zorgvervoer en taxi van KNV Taxi, te vinden op https://www.knv.nl.

10) No show Klant en wachttijd

1. Klant heeft geen recht op c.q. doet afstand van enig recht op restitutie, als er sprake is van een ’no show Klant’. Van een no show Klant is sprake als Klant niet binnen tien minuten na het afgesproken ophaaltijdstip op de afgesproken locatie aanwezig is.

2. Indien op verzoek van Klant of passagier(s) de Chauffeur, indien dit mogelijk zou zijn en Chauffeur hiermee zou instemmen, toch zou wachten op de no show Klant, dan is Klant een wachttarief verschuldigd. Het actuele wachttarief voor taxi’s is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/.

3. In afwijking van artikel 10.1 van de Algemene Voorwaarden geldt bij vervoer vanaf de luchthaven een maximale wachttijd van één uur en tien minuten na landing van de vlucht van de Klant. De vluchtgegevens die bij Boeking door Klant zijn doorgegeven worden daarbij aangehouden. Klant is verplicht om Chauffeur op de hoogte te houden van eventuele vertragingen van de vlucht, middels het telefoonnummer dat op zijn of haar bevestiging van de Boeking staat. Mocht Klant geen of geen correct vluchtnummer hebben opgegeven, dan geldt de wachttijd zoals staat vermeld in artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden. Hierbij wordt het ingevulde ophaaltijdstip aangehouden.

4. Bij een langere wachttijd dan één uur en tien minuten na landing van het vliegtuig, is Vervoerder gerechtigd om niet meer te hoeven wachten en wordt het gezien als een no show Klant. Er is dan geen sprake van restitutie van het Klanttarief.

5. Indien de daadwerkelijke landingstijd dusdanig verschilt (minimaal drie uur) van de originele landingstijd, is Vervoerder gerechtigd de Rit niet uit te voeren en de Rit te annuleren. Klant krijgt het betaalde bedrag – minus eventuele transactiekosten – dan terug.

11) Betaling

1. De overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na betaling van de Rit door Klant. Iedere betaling van Klant aan Ondernemer vindt plaats op een door Ondernemer aangewezen wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij schriftelijk anders door partijen wordt overeengekomen. Verrekening, korting, inhouding of opschorting van betaalverplichtingen (uit welke hoofde dan ook) van Klant aan Ondernemer is niet toegestaan. Ondernemer kan voor bepaalde betaalmethoden (zoals bijvoorbeeld Buitenlandse creditcards, ideal, paypal) een toeslag rekenen. Indien een toeslag van toepassing is, wordt dit vermeld in het boekingsproces bij betaalmethoden.

3. Eventuele tol– en veergelden, alsmede kosten voor extra gereden kilometers door bijvoorbeeld werkzaamheden, files en/of het wijzigen van de route door Klant of passagier, dienen uiterlijk na afloop van de rit aan de Chauffeur of Vervoerder te worden voldaan.

4. Eventuele fooi is niet bij het Klanttarief inbegrepen. De Klant en passagier zijn vrij in het al dan niet geven van fooi aan de Chauffeur en de hoogte hiervan.

5. Het is alleen na schriftelijke goedkeuring van Ondernemer mogelijk voor Klant om op rekening cq factuur (op saldo) te boeken. Hiervoor kan Klant een aanvraag indienen bij Ondernemer. Een schriftelijke goedkeuring geldt steeds enkel voor een afzonderlijke rit, tenzij partijen anders overeenkomen.

6. Als Klant op rekening c.q. factuur boekt, dan staat het Ondernemer vrij om een verzamelfactuur (een factuur van meerdere Ritten) te sturen. De (verzamel)factuur dient uiterlijk binnen veertien dagen te worden betaald (fatale termijn). Na verloop van de betaaltermijn is Ondernemer gerechtigd rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen. Ook is Ondernemer gerechtigd het boeken op rekening cq factuur voor onbepaalde tijd te blokkeren voor de Klant, waardoor het voor de Klant niet meer mogelijk is een Boeking middels een rekening te betalen.

7. Ingeval van niet-tijdige betaling van enig bedrag dat Klant verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst, is Klant automatisch in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Klant is dan onmiddellijk wettelijke rente verschuldigd, onverminderd het recht van Ondernemer om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

8. In geval van niet-tijdige betaling, liquidatie (waaronder onder andere en niet uitsluitend ontbinding van Klant en het ten gelde maken van alle activa van Klant wordt verstaan), faillissement, surseance van betaling of WSNP van Klant worden alle betalingsverplichtingen van Klant onmiddellijk opeisbaar en is Ondernemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Ondernemer om schadevergoeding te vorderen.

9. In geval van niet-tijdige betaling worden aan opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht. De Wet Incassokosten is van toepassing, op basis waarvan de incassokosten een percentage van het factuurbedrag bedraagt met een minimum van € 40,-.

10. Ondernemer is steeds gerechtigd om al hetgeen Ondernemer (al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde) van Klant heeft te vorderen, te verrekenen met een (al dan niet opeisbare) vordering van Klant op Ondernemer.

12) Opzegging, beëindiging of ontbinding

1. Ondernemer kan de overeenkomst in elk geval onmiddellijk beëindigen of ontbinden, in het geval Klant de overeenkomst niet-nakomt. Ondernemer is in geval van opzegging of beëindiging, geen schadevergoeding verschuldigd aan Klant.

2. Klant kan de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

3. Indien Klant niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit de behandelingsovereenkomst met Ondernemer voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, ondercuratelestelling, liquidatie, WSNP van Klant is Ondernemer, na Klant schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) op te schorten of (gedeeltelijk) te ontbinden. In die gevallen zijn alle vorderingen die Ondernemer op Klant en/of Passagier(s) voor de Rit waar Klant een Boeking voor heeft geplaatst mocht hebben, terstond volledig opeisbaar.

4. Indien de overeenkomst eindigt door opzegging of door andere wijze zoals bijvoorbeeld ontbinding, dan dient Klant aan Ondernemer de kosten te vergoeden die Ondernemer tot aan de beëindiging heeft gemaakt. Indien de overeenkomst kort voor de Rit wordt opgezegd, dan gelden de betaalverplichtingen zoals genoemd in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden onverkort.

13) Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen of belemmeren en die niet aan Ondernemer zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: storing, wetswijziging, diefstal, oorlog of een vergelijkbare situatie, epidemie, stakingen in andere bedrijven dan die van Ondernemer, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Ondernemer, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde producten of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Ondernemer afhankelijk is, brand en overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerverboden, restricties en sancties.

2. Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Ondernemer is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

14) Aansprakelijkheid

1. Het platform is een dienst van informatiemaatschappij tussen Klant en Vervoerder. Ondernemer geeft geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of eventuele gebreken in de levering van de dienst van de Vervoerder en Chauffeur. Ondernemer is afhankelijk van het gedrag en werkwijze van Vervoerder en Chauffeur. Klant beseft dat Vervoerder en Chauffeur niet in loondienst zijn bij Ondernemer, zodat niet een gezagsverhouding bestaat tussen Chauffeurs en Vervoerder enerzijds en Ondernemer anderzijds. De Chauffeur en Vervoerder zijn ook niet ondergeschikt aan Ondernemer.

2. Ondernemer verklaart niet en garandeert niet dat de toegang tot het platform ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Ondernemer is ook niet aansprakelijk voor onder andere onderbrekingen, onbeschikbaarheid, aansluitingsfouten of fouten in het platform. Klant beseft dat het voor kan komen dat het platform van Ondernemer onderbroken kan worden en fouten kan bevatten.

3. Klant is aansprakelijk voor schade die Ondernemer, aan Ondernemer gelieerde bedrijven, vertegenwoordigers, werknemers en bestuurders lijdt, door een tekortkoming van de Klant in de nakoming van de overeenkomst. Die schade dient de Klant te vergoeden binnen veertien dagen na opgave van Ondernemer van het schadebedrag.

4. Indien aansprakelijkheid zijdens Ondernemer onder de overeenkomst zou ontstaan wegens bijvoorbeeld (i) tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen van de overeenkomst, (ii) onrechtmatige daad of (iii) uit andere hoofde, dient Klant zo spoedig als mogelijk – doch uiterlijk twaalf (12) weken – na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt (1) het ontstaan van de schade, (2) de (geschatte c.q. verwachte) omvang van de schade alsmede (3) de (verwachte) oorzaak van de schade schriftelijk aan Ondernemer te melden. Op eerste verzoek van Ondernemer verschaft Klant (nadere) informatie en onderbouwing van de alsdan gestelde schade en de omvang en oorzaak daarvan.

5. Iedere aanspraak op vergoeding van schade vervalt in elk geval na verloop van één (1) jaar na de gebeurtenis, waardoor de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt. Ook vervalt iedere aanspraak op een eventuele vergoeding van schade, indien Klant onjuiste of misleidende informatie aan Ondernemer heeft verstrekt.

6. Ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade die voort kan komen uit het gebruik van het platform van Ondernemer of het vertrouwen dat Klant heeft in een Rit, tot stand gekomen door een Boeking. Hieronder valt in elk geval, maar niet uitsluitend:

7. Klant is aansprakelijk voor eventuele kosten, schade, reparaties of noodzakelijke schoonmaak van de taxi en de eigendommen van Chauffeur en/of Ondernemer, als gevolg van het gebruik door Klant en passagier(s) van een dienst of Rit.

15) Privacy

1. Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) is beroepsmatig gebruik van Klant zijn gegevens toegestaan, als sprake is van een van de in de AVG opgenomen gronden voor rechtmatig gebruik. Voor de goede uitvoering van de Overeenkomst is het noodzakelijk dat Ondernemer (persoons)gegevens van Klant ontvangt en verwerkt, zoals bijvoorbeeld het telefoonnummer, adres, e-mailadres. Dit is onder andere noodzakelijk om contact met Klant op te kunnen nemen over de uitvoering van een Rit, om Klant zijn of haar zienswijze over de diensten van Ondernemer te horen en soms om Klant te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op bijvoorbeeld het platform van Ondernemer of betreffende de dienstverlening van Ondernemer. Voorts, voor zover Klant daarin heeft toegestemd, gebruikt Ondernemer (persoons)gegevens mogelijk om Klant per e-mail te informeren over eventuele andere diensten van Ondernemer, die mogelijk interessant voor Klant kunnen zijn. Ook analyseert en gebruikt Ondernemer de informatie die de Klant via het platform van Ondernemer geeft om de bedrijfsactiviteiten van Ondernemer te beheren, ondersteunen, ontwikkelen en verbeteren. Klant stemt ermee in dat diens (persoons)gegevens worden verwerkt en Klant geeft Ondernemer toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens en elektronische gegevensuitwisseling (via onder andere internet en e-mail).

2. Ondernemer verkoopt de (persoons)gegevens van Klant niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst met Klant, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als Klant hiermee instemt. Met bedrijven die (persoons)gegevens van Klant verwerken in opdracht van Ondernemer, sluit Ondernemer een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de (persoons)gegevens van Klant.

3. Ondernemer neemt veiligheidsmaatregelen om (persoons)gegevens van Klant te beschermen (met onder andere beveiligingssoftware) tegen toegang door onbevoegde personen en tegen onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies, vernietiging of schade. Ondernemer slaat (persoons)gegevens op gedurende een redelijke termijn of zo lang als de wet dit vereist.

4. Klant realiseert zich dat ondanks alle door Ondernemer in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

5. Ondernemer gebruikt via haar website zogenoemde ‘cookies’. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die Ondernemer op Klant zijn computer, tablet of smartphone opslaat. Bij het gebruik door Klant van de website van Ondernemer kan Klant toestemming geven voor cookies, voor zover voor die cookies toestemming nodig is. Ondernemer gebruikt mogelijk functionele, analytische en tracking cookies. Cookies maken het gemakkelijker voor Klant om in te loggen en de website van Ondernemer te gebruiken bij toekomstige bezoeken aan de website. Ook kan Ondernemer door middel van cookies het verkeer op haar website controleren en de inhoud van de website op Klant afstemmen. Klant kan zijn computer zodanig instellen dat deze cookies weigert. Hoe Klant dit kan doen, staat vermeld op www.aboutcookies.org. Hiernaast kan Klant via de cookieverklaring op de website van Ondernemer haar toestemming voor de cookies op elk moment wijzigen of intrekken (citizentaxi.nl/cookies), alsook kan Klant aan Ondernemer doorgeven dat zij niet langer met cookies instemt. Als Klant zijn computer instelt op het weigeren van cookies, kan Klant bepaalde functies van de website van Ondernemer niet gebruiken.

6. Klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan Klant via de website van Ondernemer zelf doen via de persoonlijke instellingen van het account van Klant. Daarnaast heeft Klant het recht om zijn eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door Ondernemer en heeft Klant het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat Klant bij Ondernemer een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Ondernemer van Klant heeft in een computerbestand naar Klant of een ander, door Klant genoemde organisatie, te sturen. Wil Klant gebruik maken van zijn recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft Klant andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, dan kan Klant een gespecificeerd verzoek sturen (citizentaxi.nl/contact). Ondernemer zal zo snel mogelijk op Klant zijn verzoek reageren. Klant heeft tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

7. Het Privacy statement waarin de inhoud van dit artikel 15 (ook) staat opgenomen en waarin meer gedetailleerd staat vermeld welke cookies door Ondernemer worden gebruikt, is te vinden op: citizentaxi.nl/privacy en wordt Klant ter beschikking gesteld bij het plaatsen van de Boeking via het platform van Ondernemer. Aangezien de cookies tussentijds kunnen wijzigen, is de digitale Privacy statement meer uitgebreid c.q. meer gedetailleerd door vermelding van de actuele cookies. Op verzoek van Klant kan een afschrift van het Privacy statement worden verstrekt.

8. Alle toekomstige wijzigingen in het beleid van privacy van Ondernemer worden onder andere bekend gemaakt via de website/het platform van Ondernemer en waar noodzakelijk, bijvoorbeeld verzonden via een e-mail aan Klant.

16) Intellectueel eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Ondernemer verleende diensten rusten bij Ondernemer. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht is uitgesloten.

2. De door Ondernemer verstrekte stukken aan Klant zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Klant. Het is klant niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken.

3. Alle door Ondernemer geleverde informatie blijft eigendom van Ondernemer.

4. Ondernemer behoudt zich het recht voor de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Klant aan derden wordt verstrekt.

17) Toepasselijk recht

1. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Klant en Ondernemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Utrecht (Nederland), tenzij Ondernemer als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Klant.

Boek eenvoudig je taxirit

Boek je liever telefonisch? Bel naar 020 – 211 78 21